תקנון


גולש/ת יקר/ה, אנחנו מודים לך על שבחרת להיכנס לאתר או ליישום, לרבות כל השירותים המוצעים באתרים ו/או ביישומים, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר הטלפון הסלולארי, בין באמצעות טאבלט, ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (להלן: "האתר").
אתר brouksisters, משמש כאתר בבעלות מאה אחוז ברוק בע"מ ח.פ. 558108460 (להלן: "החברה"), וכתובתו לרבות האפשרות ליצור קשר עם מנהלי החברה, הינו דרך כתובת הקישור www.brouksisters.co.il
אתר החברה משמש כאתר תוכן ושירות למידע ולעיסוק בו מתמחה החברה אשר הינו: שיווק ומכירת מוצרי טקסטיל (להלן: "השירותים").

כללי

הגלישה ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים המפורטים בו (להלן: "תנאי השימוש"), ויעשה על ידי הגולש ו/או ו/או הקונה ו/או המשתמש (להלן: "המשתמש"), בהתאם לתקנון זה, ולתנאי השימוש כפי שמפורטים בו להלן. כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך. אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה או מכל הוראה אחרת על פי החוק. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד. החברה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאי השימוש החדשים, יחייבו את הגולשים ו/או המשתמשים באתר, מרגע פרסומם באתר.

קניין רוחני
 
כל הזכויות באתר, לרבות השירותים ו/או סימני המסחר ו/או סודות מסחריים ו/או רשימת לקוחות ו/או רשימת ספקים וארגון וסידור המידע שבו, וכן כל תכניו, לרבות זכויות הקניין הרוחני בעיצוב האתר ו/או תיכנות האתר ו/או כתיבת טקסט ו/או כל חומר אחר (להלן: ”הקניין” ו/או "המידע"), שייכים לחברה ו/או מי מטעמה. זכויות קניין אלה, חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או לחלק, ו/או לפתח ו/או לתת רשיון ו/או להעביר גישה ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אשר בשימוש המשתמש ו/או אשר נרכשו על ידי המשתמש אלא לצורך אישי בלבד, וללא כל מטרת רווח. חל איסור מוחלט להעביר את תכני האתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום לכל צד שלישי. תכני האתר אסורים לפרסום ו/או להעברה בכתב או במדיה מגנטית או בכל אמצעי תקשורת נתונים ו/או לשכפלם ו/או להעתיקם ו/או למסרם, לשימוש פרטי ו/או לשימוש מסחרי.

פרטיות ושימוש במידע

המשתמש מסכים כי החברה תוכל לפקח על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "cookies" ו/או אמצעים דיגיטלים דומים), ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים ו/או רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. כמו כן מסכים המשתמש לשיגור דברי פרסומת באמצעות: משלוח לכתובת המגורים; משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש; מסרונים לטלפון הסלולארי של המשתמש; מערכות חיוג אוטומאטיות להעברת מכשיר פקס או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד או הקווי של המשתמש, והכל על על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס”ח – 2008. מובהר כי על אף הסכמת המשתמש כאמור ו/או במידה ונשלח למשתמש תוכן שיווקי באמצעות מערכת דיוור אוטומטית בניגוד לרצונו, המשתמש יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו, על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליו דבר הפרסומת. על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי החברה איננה רשאית לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, או עפ"י תנאי שימוש אלה, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, כפי שמילא להלן ו/או כפי שמופיע במסמכים אחרים אותם מסר לאתר, לרבות פרטי החשבון של המשתמש באתר, אם וככל שיש לו חשבון כאמור (להלן:"פרטי המשתמש"(.

השימוש והמוצרים באתר

השימוש באתר מותר לכל אדם ו/או גוף ו/או תאגיד ו/או כל משתמש אחר, יהא אשר יהא, והכל בכפוף לכל הוראות תקנון זה, ובהתקיים כל התנאים המפורטים להלן ובמצטבר: המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, לכל דבר ועניין על פי החוק; למען הסר ספק מובהר, כי ככל שהמדובר במשתמש אשר הינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או כזה אשר פעולותיו המשפטיות טעונות אישור אפוטרופוס על פי דין, יראו את פעולות המשתמש, רובן ככולן, כאילו נעשו על ידי ו/או מטעם ו/או בשם ו/או באישורו המפורש של אפוטורופוס כאמור, ולפיכך, יהיו בנות תוקף משפטי מחייב, על כל הכרוך והמשתמע מכך; במידה והמשתמש יבקש לרכוש מוצרים דרך האתר הוא מצהיר כי בבעלותו כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק על ידי אחת מחברות האשראי המורשות לפעול על פי כל דין בישראל; בבעלות המשתמש תא דואר אלקטרוני תקף ברשת האינטרנט. כל המוצרים באתר הינם מוצרים מקוריים וחדשים ונמכרים באריזתם המקורית חדשים וללא כל פגם. תמונות המוצרים המוצגים באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה ו/או את האתר ו/או את היצרנים. כל מידע המוצג באתר לגבי המוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו על ידי היצרנים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של היצרנים. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ו/או מחדל אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש ו/או רכישה באמצעות האתר, תהא הנזק ו/או המחדל אשר יהיה. החברה תעשה מאמץ סביר למנוע כל נזק ו/או עוגמת נפש למשתמש ו/או לתקן כל תקלה ו/או טעות טכנית אשר תתרחש באתר, והכל לפי מיטב יכולתה ובהתאם לאמצעים אשר יעמדו לרשותה. למשתמש ידוע כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור ו/או לשנות את מראהו ואת עיצובו ו/או לעדכן את תוכנו של האתר, להוריד לשנות ולבטל קישורים ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, לשנות את מבנהו וכן את מגוון השירותים ו/או מחירי המוצרים המוצעים באתר, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת או התחייבות להודיע למשתמש בדבר השינויים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או האתר בקשר לסגירתו ו/או לשינויים שיתבצעו ו/או לתקלות שיהיו כתוצאה מהם.

רכישת מוצרים ושירותים

כל רכישה ו/או הזמנה של מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, דרך האתר ו/או באמצעותו, כפופות לתקנון זה, והמשתמש מצהיר עם אישור ההזמנה, כי הוא קרא והבין וקיבל את ההתקנון ותנאיו. המשתמש מצהיר כי בטרם ביצע רכישה ו/או הזמנה באתר, קרא את המפרט הטכני של כל מוצר אשר בחר, והוא מודע לפעילותו של המוצר. ידוע למשתמש כי המידע אשר מוצג באתר לגבי המוצרים והשירותים הינו מידע כללי בלבד, ואין בו משום המלצה לשימוש והוא אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לו, רכישה ו/או הזמנת מוצרים ו/או שירותים תתאפשר רק ואך ורק בכפוף להתקיימותם של כל התנאים המצטברים להלן: המשתמש בחר וסימן את המוצר ו/או השירות בהם הוא מעוניין במקום המיועד לכך; נתקבל אישור מחברת האשראי של המשתמש, או מחברת Pay Pal (להלן: "הגופים הסולקים") לביצוע ההזמנה כמפורט להלן; בעת ביצוע ההזמנה, מסר המשתמש את הפרטים הבאים, ככל שידרש לעשות כך: שם משתמש באתר; סיסמא; שם מלא (שם פרטי + שם משפחה(; מספר תעודת זהות; כתובת דואר אלקטרוני תקיפה; כתובת למשלוח דואר (לרבות מיקוד(; מספר טלפון רגיל ומספר טלפון נייד. במידה והמשתמש מעוניין כי ההזמנה תישלח לכתובת אחרת, עליו לציין כתובת זו במקום המיועד לכך בהזמנה. יחד עם זאת ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומודגש, כי אין בכוחו של אישור על קליטת הזמנה ו/או משלוח הודעה בדואר האלקטרוני, כאמור לעיל, כדי לחייב את האתר ו/או את החברה ו/או את ספקיה של החברה ו/או יצרני המוצרים או השירותים ו/או את מי מטעמם, ובכל מקרה, לא יראו בכך כל התחייבות שהיא לביצוע עסקה. למען הסר ספק, הרישום במחשבי הנהלת האתר ו/או החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש. למען הסר ספק החברה מתחייבת לספק למשתמש את המוצרים ו/או השירותים שהזמין, אך ורק אם המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו קיימים ו/או מצויים במלאי וכשירים לאספקה. לחילופין, ובמידה והמשתמש אינו מעוניין להשאיר באתר את פרטי כרטיס האשראי, יכול הוא לבחור בחלופה "הזמנה טלפונית" , או ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה בטל 052-3737113 או 052-3836934, ולהשלים את העסקה בעסקה טלפונית. לאחר שמילא המשתמש את כל הפרטים המפורטים לעיל, ובמידה ולא בחר במסלול ההזמנה הטלפונית, רשאי המשתמש לבחור בשתי אפשרויות נוספות לתשלום ולהשלמת העסקה. תשלום מאובטח באמצעות כרטיס אשראי או תשלום באמצעות Pay Pal. לאחר בחירה באחת משתי האפשרויות כאמור, יועבר המשתמש לדף סליקה חיצוני של אחד מהגופים הסולקים, על פי בחירת המשתמש, שם ישלים את תשלום העסקה על פי הנחיות הגופים הסולקים, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, אשר באמצעותו יבצע את התשלום בעבור הרכישה, ובנוסף את מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי, ואת תוקפו של כרטיס האשראי לרבות 3 הספרות הנמצאות בגב הכרטיס. למען הסר ספק, כל הפרטים הנ"ל, אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר ו/או החברה. במידה ומערכת האתר תיתקל בסירוב חיוב על ידי מי מהגופים הסולקים, רשאית החברה לבטל את ההזמנה. תוך 7 ימים מיום שנודע למשתמש על הסירוב, עליו ליצור קשר טלפוני עם החברה ולפעול על פי הנחיות שירות הלקוחות של החברה. במידה ולא הושלם התשלום בגין העסקה תוך פרק הזמן כאמור, לא תיכנס העסקה לתוקף, והחברה תיראה את המשתמש כמי שביטל את העסקה. במקרה שהמשתמש הזמין פריט אשר אינו נמצא במלאי או ביצע הזמנה שלא על פי כללי האתר, רשאית החברה ליצור קשר עם המשתמש, על מנת להודיע לו על החוסר במוצר. החברה רשאית להציע למשתמש מוצר תחליפי, ובמידה והדבר יאושר על ידי המשתמש, ההזמנה עם המוצר התחליפי תמשיך להיות בתוקף, ותסופק למשתמש על ידי החברה. במידה ולא יאשר המשתמש את הצעת נציג החברה, תבוטל ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את האפשרות לפנות למשתמש ולהודיע לו כי המוצר חזר למלאי, ולהציע למשתמש לבצע הזמנה חדשה. במידה ויבחר הלקוח לבצע הזמנה חדשה, מחירו של הפריט יהיה בהתאם למחירו בעת ההזמנה החדשה. כל המחירים באתר כוללים מע"מ. החברה רשאית להגביל את כמויות הפריטים המוזמנים על פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מצהיר בזאת כי רכש את המוצר לאחר שקרא והבין והסכים למפרט המוצר ו/או השירות אשר הזמין, ואשר מופיע באתר תחת תיאור המוצר ו/או השירות. המידע ו/או הפרטים ו/או המפרט אשר מופיע באתר הינו כללי בלבד, ואין בו משום המלצה לשימוש, והוא אינו תחליף להתייעצות של הלקוח, עם אנשי מקצוע מתאימים. ככל שלמשתמש יש שאלות ו/או הבהרות בעניין המוצרים ו/או השירותים המוצגים למכירה באתר, הוא מוזמן להתקשר למספר הטלפון 052-3737113 או 052-3836934, או לכל מספר טלפון אחר אשר יופיע באתר, ולחילופין לשלוח הודעת דואר אלקטורוני מתאימה, לכתובת [email protected]

משלוח המוצרים

החברה תדאג לביצוע המשלוח תוך זמן סביר, ממועד אישור ההזמנה על ידי הגופים הסולקים (להלן: "יום המשלוח"). ימי שישי וערבי חג אינם נמנים כימי עסקים או ימי עבודה. במידה ובוצעה על ידי המשתמש הזמנה מיוחדת או הזמנה הדורשת שילוח בינלאומי, יקבע מועד המשלוח ישירות מול שירות הלקוחות של החברה. משלוח המוצרים אשר הוזמנו על ידי המשתמש, יתבצע לכתובת אשר רשם המשתמש בהליך הרישום לאתר, אלא אם צוין אחרת כאמור. למשתמש קיימת אפשרות לבחור בין שלוש חלופות של משלוח ההזמנה. איסוף עצמי מהסטודיו ברעננה בתאום מראש; משלוח בדואר רשום באמצעות דאר ישראל; משלוח באמצעות שירות שליחים. מועד השליחות מיום המשלוח ודמי המשלוח מצויינים בדף סיכום ההזמנה, בהתאם לבחירת המשתמש.


מדיניות החזרת מוצרים

למשתמש שמורה הזכות לבטל את העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ו/או בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 כמפורט להלן. ניתן לבטל את ההזמנה רק במידה והמוצר עדיין ארוז באריזתו המקורית שלא נפתחה ובלי שנעשה בו כל שימוש, ניתן לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר (או אם טרם נשלח למשתמש), אם הוא לא נפגם על ידי המשתמש. החזרת המוצרים אשר נרכשו תהיה על חשבונו של המשתמש.

שרות לקוחות

לרשות המשתמש עומד מערך שרות לקוחות של החברה בטלפון - 052-3737113 או 052-3836934 בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected]


דין וסמכות שיפוט
 
על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, והמשתמש מסכים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע לתקנון ולשימוש באתר, יהיה בתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו.